A POLGÁRŐR KÖNNYGÁZSPRAY (VEGYI ESZKÖZ) IGÉNYLÉSÉNEK, KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

Elfogadva: az OPSZ 2013. november 22-ei elnökségi ülésén hozott,  ELN/ 78/2013. számú határozatával
A polgárőr könnygázspray (vegyi eszköz) igénylésének, kezelésének és rendeltetésszerű használatának szabályaira az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége kiadja az alábbi INTÉZKEDÉST.
 
I.
jogszabályi hivatkozások:
 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 16. § felruházza a polgárőrt azzal a joggal, hogy a polgárőri szolgálat ellátása során a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál.
A belügyminiszter 8/2012. (III. 9.) BM rendelete a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjét határozza meg.
Jelen intézkedésben meghatározásra kerültek mindazon szabályok, amelyek a fenti jogszabályok érvényesülését biztosítják, és végrehajtásukat elősegítik a következők szerint: 
 
II.
a könnygázspray igénylése (beszerzése):
 
 1. Az OPSZ az éves Költségvetésének „Egyéb készlet beszerzés” rovatban irányozza elő az igényelhető könnygázspray költségvetési fedezetét.
Felelős:     OPSZ elnöke
 
 1. A területi polgárőr szövetségek (a mellékelt táblázat kitöltésével) összesítik, elbírálják, majd a tárgyévet megelőző november 30-áig megküldik az OPSZ gazdasági igazgatójának a könnygázsprayre vonatkozó egyesületi igényt.
Felelős:     területi polgárőr szövetség elnöke
 
 1. Az OPSZ elnöke – figyelemmel a gazdasági igazgató előterjesztésére és összhangban a költségvetési előirányzattal – jóváhagyja a megrendelésre kerülő könnygázspray mennyiségét.
Felelős:     OPSZ elnöke
OPSZ gazdasági igazgató
 
 1. Az OPSZ elnöke – a vonatkozó BM rendelet és az ORFK-val megkötött Együttműködési megállapodás alapján – a tárgyévet megelőző december 15-éig írásban megküldi az országos rendőr-főkapitánynak a rendőrség részére rendszeresített, R-92 típusú könnygázszóró palack mennyiségére vonatkozó tárgyévi igényét.
Felelős:     OPSZ elnöke
 
III.
a könnygázspray tárolása, átadás-átvétele, kiadása, visszavétele:
 
        1. Az OPSZ gazdasági igazgatója az ORFK értesítését követően intézkedik az ORFK-tól a megrendelt könnygázspray mennyiség átvételére, melyről értesíti a területi szövetséget azzal, hogy az értesítést követő egy héten belül az általa igényelt könnygázspray mennyiséget köteles átvenni.
Felelős:     OPSZ gazdasági igazgató
 
 1. A könnygázsprayk biztonságos tárolása az OPSZ székhelyén az V. emelet 500. számú, biztonsági zárral zárható raktárhelyiségében történik, a kiadásra tárolt, illetve a leselejtezésre váró mennyiségek elkülönítése mellett.
Felelős:     OPSZ gazdasági igazgató
 
 1. A területi polgárőr szövetségek az OPSZ gazdasági igazgatóságtól – előre egyeztetett időpontban – átveszik a számukra biztosított könnygázspray mennyiséget; az átadás-átvételt írásban rögzítik (2. sz. melléklet). Az átadás időtartamát a könnygázspray alkalmasságának lejárati ideje határozza meg.
Felelős:     OPSZ gazdasági igazgató
területi polgárőr szövetség elnöke
 
 1. A területi polgárőr szövetség elnöke intézkedik az OPSZ-től átvett könnygázsprayk továbbadására az érintett polgárőr egyesületek részére, amelyek átveszik a számukra biztosított könnygázspray mennyiséget; az átadás-átvételt írásban rögzítik (2a. sz. melléklet).
Felelős:     területi polgárőr szövetség elnöke
polgárőr egyesület elnöke
 
 1. A polgárőr egyesület elnöke gondoskodik a területi polgárőr szövetségtől átvett könnygázsprayk biztonságos tárolásáról az egyesület székhelyén zárható helyiségében elhelyezett szekrényben a következők figyelembe vételével:
  • A biztonsági szekrény kulcsának tárolása oly módon történjen, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
  • A gázsprayt csak szolgálatellátás céljából szabad a tárolóhelyről kivenni.
  • A gázsprayt őrizetlenül hagyni vagy arra jogosulatlan személy őrizetére bízni tilos.
  • A gázsprayt 60 C fok felett nem tárolható.
  • A gázspray tűzbe, szemétbe még üres állapotban sem dobható.
  • A gázsprayt felnyitni, feszegetni nem szabad.
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
 
 1. A polgárőr egyesület elnöke a területi szövetségtől átvett gázsprayről nyilvántartást vezet (3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet), amely tartalmazza:
 • a területi szövetségtől átvett gázspray darabszámát és alkalmasságának lejárati idejét;
 • a használatra kiadott gázspray nyilvántartási számát;
 • a használatra történő kiadás esetén az átvevő nevét, a polgárőr igazolvány számát,
 • a használatra kiadás időpontját, a visszavétel időpontját,
 • az átvevő nyilatkozatát a munkavédelmi szabályokra történt kioktatásról,
 • az átadó és az átvevő aláírását.
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
 
 1. A polgárőr egyesület elnöke a könnygázsprayt csak vizsgázott, polgárőr igazolvánnyal rendelkező polgárőrnek, csak polgárőr formaruhában történő polgárőri szolgálat megkezdése előtt, annak befejezéséig adhatja át rendeltetésszerű használatra.
A polgárőr egyesület elnöke kivételesen indokolt esetben engedélyezheti, hogy a könnygázspray a polgárőr birtokában maradjon a szolgálat befejezése után is, de csak ideiglenes jelleggel, valamint az indoklásnak az átadás-átvételi kimutatásban (4. sz. melléklet) történő rögzítése mellett.
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
polgárőr
 
 1. Az átvevő polgárőr felelős a vegyi eszköz biztonságos tárolásáért, megóvásáért, jogszerű használatáért.
A könnygázszóró palackot polgárőr szolgálaton kívül az illetéktelen hozzáférést kizáró módon, elzárva köteles tartani. Tilos őrizetlenül hagyni, vagy a használatára nem jogosult személynek átadni, őrizetére bízni.
A könnygázsprayre vonatkozó előírások betartását a polgárőr egyesület elnöke ellenőrizni, és az ellenőrzés tényét, illetve megállapításait az átadás-átvételi nyilvántartáson rögzíteni köteles.
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
polgárőr
 
 1. A könnygázszóró palack alkalmassági idejének lejártakor, illetve kiürülésekor a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő megsemmisítéséről az OPSZ gondoskodik oly módon, hogy azt az egyesületektől a területi szövetségek útján visszaveszi, (havonta egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban,) majd az országos rendőr-főkapitányság illetékes szervének átadja, amely azt visszaveszi és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően megsemmisíti.
Eltérő megállapodás hiányában az OPSZ a megsemmisítés költségeit köteles az ellátó szerv részére megtéríteni.
Felelős:     OPSZ gazdasági igazgató
területi polgárőr szövetség elnöke
polgárőr egyesület elnöke
 
 
IV.
a könnygázspray alkalmazásával kapcsolatos előírások:
 
 1. A könnygázszóró palack helyes viselése
 • A könnygázsprayt a polgárőr tegye be a zsebébe, vagy csíptesse az övére, nadrágra, de semmiképpen nem javasolt táskában történő elhelyezése, mert onnan nincs idő elővenni a hirtelen előállt szükséghelyzetben.
Lehetőleg a derékszíjon, jobb oldalon rögzített hordtáskában, derékszíj hiánya esetén zsebbe rejtetten, de könnyen hozzáférhető helyen érdemes tartani.
 • A könnygázsprayt rejtve kell viselni a ruházat alatt, illetve ruházatban vagy hordtokban
 • A könnygázsprayt mindig ugyanott viseljük, azon az oldalon, amilyen kezesek vagyunk.
 • A polgárőr gyakorolja könnygázspray elővételét és gyors készenlétbe, megfelelő irányba helyezését.
 1. A könnygázszóró palack használatát megelőző felhívások, figyelmeztetések
 • Használatát lehetőleg mindig előzze meg a tevékenység abbahagyására vonatkozó felszólítás, illetve a gázspray használatára vonatkozó figyelmeztetés.
 • Amennyiben a gázspray támadáselhárító eszközként történő használatának feltételei fennállnak, az alkalmazó polgárőr köteles a támadó személyt előzetesen felszólítani cselekvése, tevékenysége abbahagyására.
 • Ha a felszólítás hatástalan maradt, következnie kell a figyelmeztetésnek, hogy gázspray alkalmazására kerül sor.
 • A figyelmeztetés rövid, határozott és jól érthető legyen. A figyelmeztetést lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy a közelben tartózkodók is jól hallják. E figyelmeztetések akkor mellőzhetők, ha a figyelmeztetéssel, illetve a felszólítással járó késedelem veszéllyel járna.
 
 1. A könnygázspray alkalmazásának különös szabályai
 • Könnygázsprayt kizárólag polgárőr tarthat magánál, és használhat.
 • Könnygázsprayvel az a polgárőr látható el, aki a gázspray használatára, valamint tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok ismeretéből sikeres vizsgát tett.
 • A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, aktív támadás leküzdésére használhat könnygázsprayt.
A gázspray alkalmazására a saját vagy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás elhárítása miatt kerülhet sor, vagy ha a polgárőr úgy ítéli meg, hogy a támadónál mutatkozó jelentős erőfölény miatt a testi erővel történő elhárítás nem vezet eredményre.
 • A polgárőr a könnygázsprayt saját elhatározásából használhatja.
 • A polgárőr az intézkedés megkezdésekor, amennyiben a körülmények megkívánják, a könnygázsprayt helyezze készenlétbe, és készüljön fel a támadás elhárítására.
 • A könnygázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.
 • A polgárőr a könnygázspray használata során megsérült személy részére – amint ez lehetséges – köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
 • Azt a személyt, aki szolgálatban lévő polgárőrrel szemben jogtalan támadást intéz, továbbá akinek jogtalan támadása elhárítása érdekében könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor – amennyiben a helyszínen lévő polgárőrök és segítőik erőfölénye azt biztonságosan lehetővé teszik – el kell fogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig a helyszínen vissza kell tartani.
 • A könnygázszóró palack alkalmazásáról a rendőrséget akkor is haladéktalanul értesíteni kell, ha a támadó személy a helyszínről elmenekül, és elfogására nincs lehetőség.
 • A könnygázspray nem alkalmazható:
  • megtorlásként,
  • a jogtalan támadás megszűnése után.
 • A könnygázspray alkalmazása nem javasolt zárt térben, illetve erős oldal- vagy szembe-szélben.
 • A gázspray használata közben dohányozni és nyílt lángot használni tilos!
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
polgárőr
 1. A könnygázszóró palack alkalmazását követő tünetek
 • erős váladékozás, könnyezés, nyálfolyás;
 • nehézlégzés, köhögés, légszomj, mellkas-szorítás (max. egy órán át tart);
 • erős fejfájás, szédülés, hányinger;
 • nedves nyálkahártya, a szem és a bőr irritációja, csípő, égető érzés, vörösesség.
 • Maradandó károsodást nem, de súlyos sérüléseket okozhat, ha valaki nagy mennyiségben és közelről szippantja be a szert.
 • Utólag lehetőleg ne dörzsöljük a szembe az anyagot, mert a kötőhártya megsérülhet. Ajánlott, az égő szemet 15 percen keresztül folyamatosan tiszta vízzel öblögetni.
 • A kontaktlencse viselése veszélyes lehet, a lencse alá került hatóanyag maradandó szemkárosodást is okozhat.
 
 1. Jelentési, jelentésírási kötelezettség
 • A polgárőrnek a könnygázspray használatát a helyszínről azonnal jelenteni kell a használat helye szerint illetékes rendőrkapitányságra, majd halaszthatatlanul –legkésőbb az alkalmazást követő munkanapon – az egyesület elnökének útján írásban is köteles bejelenteni a használat helye szerint illetékes rendőrkapitányságra.
A bejelentésben ismertetni kell a gázspray használatának okát, továbbá mindazon körülményeket, amelyek az intézkedés jogszerűségének és szakszerűségének vizsgálatához elengedhetetlenek.
 • A könnygázspray használatáról készült jelentés tartalmazza:
  • mikor, hol, kivel szemben, milyen típusú gázsprayt használt,
  • a használat eseményszerű okát,
  • a megelőző intézkedéseket,
  • sérülés történt-e, és ha igen, milyen sérülés történt,
  • sor került-e sor elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tartózkodik a sérült,
  • amennyiben orvosi ellátásra sor került, az orvos adatait, a mentőautó forgalmi rendszámát,
  • károkozás történt-e, ha igen, milyen jellegű a kár,
  • a helyszínre, a tanúkra, egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.
Felelős:     polgárőr egyesület elnöke
polgárőr
 
 1. A polgárőrt az alapismereti képzés keretében a könnygázspray használatára és az alkalmazással kapcsolatos teendőkre fel kell készíteni; ezen a felkészítésen az intézkedés kiadásakor már alapismereti vizsgával rendelkező polgárőrnek utólag kell részt vennie, és felkészültségéről dokumentáltan vizsgát tennie. A könnygázspray használatára vonatkozó szabályok oktatását a továbbképzési tematikában is elő kell írni.
Felelős:     OPSZ oktatási elnökhelyettes
polgárőr egyesület elnöke
 
A polgárőr gázspray (vegyi eszköz) igénylésének, kezelésének és rendeltetésszerű használatának szabályaira kiadott jelen intézkedés 2013. november 22-étől lép hatályba.
 
Budapest, 2013. november 22.
Dr. Túrós András
OPSZ elnöke
Mellékletek:         1. sz. melléklet: Jogszabály ismertető
2. és 2. a sz. mellékletek: Könnygázsprayt igénylő és visszaküldő lapok (OPSZ/MPSZ)
3. sz. melléklet: Könnygázspray nyilvántartására szolgáló kimutatás
4. sz. melléklet: Könnygázspray kiadására és visszavételére szolgáló kimutatás

Letölthető

INTEZKEDESgazspray2013.doc (1,2 MB)
IntzkdsMellkl_1_GAZSPRAY2013.doc (35 kB)
IntzkdsMellkl_2a_GAZSPRAY2013.doc (44 kB)
IntzkdsMellkl_2_GAZSPRAY2013.doc (44 kB)
IntzkdsMellkl_3_GAZSPRAY2013.doc (56,5 kB)
IntzkdsMellkl_4_GAZSPRAY2013.doc (56,5 kB)
1. sz. melléklet

 

Jogszabály ismertető
A könnygázszóró palackkal (könnygázsprayvel) kapcsolatos jogszabályok
 
                  a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
 
16. § (1) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.
(2) A polgárőr a vegyi eszköz használata nyomán megsérült személynek köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
(3) A vegyi eszközt az Országos Polgárőr Szövetség - térítés ellenében - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervétől igényelheti az együttműködési megállapodás alapján.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárásrend nélkül beszerzett vegyi eszköz birtoklására és a polgárőri tevékenység során történő felhasználására a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre vonatkozó általános szabályok az irányadók.
 
A belügyminiszter 8/2012. (III. 9.) BM rendelete a közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről
 
1. § (1) A közterület-felügyelet, valamint az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban együtt: igénylő szerv) az általa igényelt, a Rendőrség részére rendszeresített gázspray és könnygázszóró palack (a továbbiakban együtt: vegyi eszköz) beszerzési költségeit köteles megtéríteni.
(2) A közterület-felügyelet a vegyi eszközt budapesti szervezet esetében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervétől, egyéb esetben a közterület-felügyelet székhelye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságtól (a továbbiakban együtt: ellátó szerv) igényelheti.
2. § (1) Az ellátó szerv részére a tárgyévet megelőző december 20-ig az igénylő szerv írásban megküldi a vegyi eszköz mennyiségére vonatkozó tárgyévi igényét.
(2) Az ellátó szerv az igénylő szerv fedezetigazolása esetén – utólagos elszámolás mellett – az igénylő szerv részére beszerzi az igényelt mennyiséget.
(3) Az ellátó szerv saját beszerzésével egy időben is beszerezheti az igénylő szerv által igényelt vegyi eszközt.
(4) Ha az ellátó szerv év közben dönt a vegyi eszköz beszerzéséről, akkor a beszerzési eljárásának megindítása előtt tájékoztatja az igénylő szervet.
3. § (1) A vegyi eszköz alkalmassági idejének lejártakor, illetve kiürülésekor a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő megsemmisítéséről az igénylő szerv gondoskodik.
(2) Az igénylő szerv erre irányuló igénye esetén az ellátó szerv a vegyi eszköz alkalmassági idejének lejártakor, illetve kiürülésekor azt visszaveszi és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően megsemmisíti.
Eltérő megállapodás hiányában az igénylő szerv a megsemmisítés költségeit köteles az ellátó szerv részére megtéríteni.
 
                                                2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
A jogos védelem
21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.
22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha
a) azt személy ellen
aa) éjjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
követik el,
b) az a lakásba
ba) éjjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
történő jogtalan behatolás, vagy
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.
(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.
(4) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
 
 

 

Téma: A POLGÁRŐR KÖNNYGÁZSPRAY (VEGYI ESZKÖZ) IGÉNYLÉSÉNEK, KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása